سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هفتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسین پورمقدس – عضو هیئت علمی و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
احمدرضا پیشکار دهکردی – دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

چکیده:

به یقین بهترین فعالیتی که کودک می تواند انجام دهد بازی است. در حقیقت بخش اعظم لحظات شیرین زندگی کودک را بازی تشکیل می دهد. شاید یکی از مهمترین مسائلی که در بازی کودکان باید مورد توجه قرار گیرد اسباب بازیهایی باشد که در اختیار کودک قرار می گیرد. از آنجا که اسباب بازیهای کودکان از جمله وسایلی هستند که کودکان بیشترین سرو کار و تماس را با آنها دارند و در حین بازی اماکن دارد آنها را به دهان خود نزدیک و یاالزاماً جهت استفاده از وسایلی از قبیل فلوت سازدهنی و سوت باید آنها را به دهان خود بگذارند، لذا بایستی رنگ و سایر مواد قابل استخراج این اسباب بازیها از نظر فلزات سمی حداقل بوده و مقدار آن از حد مجاز تجاوز نکند. لذا این طرح به منظور بررسی مقدار سرب، کروم و کادمیوم در اسباب بازیهای کودکان به دو روش ASTM و ISIRI و مقایسه مقادیر تعیین شده با استانداردهای موجود صورت گرفته است. این تحقیق از نوع مطالعات توصیفی بوده که به روش مقطعی مورد بررسی قرار گرفت. برای انجام این تحقیق تعداد ۷۵ نمونه اسباب بازی فلوت، سازدهنی و سوت عرضه شده در شهر اصفهان انتخاب گردید. نمونه های مذکور بر اساس دو روش ASTM و ISIRI هضم اسیدی شده و سپس غلظت فلزات سنگین آن توسط دستگاه جذب اتمی با شعله تعیین مقدار گردید. نتایج اصل از این تحقیق نشان داد که اسباب بازیهای مورد مطالعه حاوی فلزات سمی سرب، کروم و کادمیوم بوده که بیشترین غلظت فلزات سمی مربوط به سرب و کمترین آن مربوط به کادمیوم می باشد. همچنیناز نظر آزمون آماری بین مقادیر سرب، کروم و کادمیوم ا ندازه گیری شده در دو روش هضم ASTM و ISIRI اختلاف آماری معنی داری مشاهده نشد به عبارت دیگر هر دو روش از نظر میزان استخراج فلزات تقریباً یکسان است. مقایسه مقادیر فلزات اندازه گیری شده در اسباب بازیها با مقادیر توصیه شده نشان داد که میانگین غلظت سرب، کروم و کادمیوم در مقایسه با حداکثر مقدار مجاز توصیه شده اختلاف آماری معنی داری داشت به این معنی که مقدار این فلزات در اسباب بازیهای مورد مطالعه بسیار کمتر از حد مجاز استاندارد توصیه شده بود. بالاترین میانگین غلظت سرب و کادمیوم اندازه گیری شده مربو ط به رنگ سبز و بالاترین مقدار کروم اندازه گیری شده مربوط به رنگ زرد اسباب بازیهای مورد مطالعه بود.