سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمید حسینی مرندی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس
مهرداد محمدنیا – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

چکیده:

منطقه میان جنگل فسا در ۱۲۱ کیلومتری شرق شیراز، در یال غربی خرمن کوو در ناحیه کوهستانی زاگرس قراردارد. آبخوان محدود ی مورد بررسی از اوع آبرفتی و مواد سازنده ی آن حاصل فرسایش سازندهای اواخر دوران سومزمین شناسی می باشد. منابع آب این محدود ، شامل چاه قنات و چشمه هستند مقدارنیترات درآب زیرزمینی بخش های مختلف آبخوان این یوضه، دارای تغییرات زیادی است این مقدار در آب چا ها، از۳/۱ میلی گرم درلیتر تا ۲۵۹/۴ میلی گرم درلیتر تغییر کرد و آب بخش هایی از آبخوان، خارج از محدود ی مجاز آشامیدن قرار می گیرددر این آبخوان، تعداد ۱۵ منبع آب ااتخاب و به مدت یک سال از اردیبهشت سال ۱۳۸۷ مقدار نیترات در آنها اندازه گیری شد تغییرات مقدار ایترات آب زیرزمینی منطقه، در مکان ها و زمان های مختلف مورد مقایسه و تجزیه و تحلیل قرارگرفتند. با توجه به محدودیت کشاورزی و صنعت و همچنین کمی شمار سکونت گاه ها و جمعیت انسانی دراین حوضه، نقش فعالیت های کشاورزی و مصرف نهاد های کشاورزی در افزایش نیترات آب زیرزمینی از اهمیت خاصی برخوردار نمی باشد.