سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین سمینار ملی جایگاه آبهای بازیافتی و پساب در مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

بهمن یارقلی – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی دکترای مهندسی محیط ز

چکیده:

الودگی محیط زیست با فلزات سنگین به عنوان یکی از عوارض استفاده غیر اصولی از فاضلابهای صنعتی بصورت یک مشکل جهانی مطرح می باشد فلزات سنگین عمدتا در لایه های سطحی خاک رسوب نموده و در درازمدت با افزایش غلظت درخاک منجر به جذب و تجمع بیشتردر گیاهان و انتقال آن به حیوانات و انسان می گردند مقدار جذب و تجمع فلزات سنگین در گیاهان نه تنها متاثر از غلظت و مشخصات فیزیکی و شیمیایی خاک بوده بلکه در بخشهای مختلف گونه ها نیز متفاوت می با شد اطلاعات در زمینه مقدار جذب و تجمع فلزات سنگین در خاک و انقتال آن به محصولات زراعی بعنوان یکیا ز عوارض مهم بهداشتی و زیست محیطی استفاده غیراصولی از پسابها و فاضلابهای صنعتی در مناطقی از کشور مطرح میباشد این تحقیق با هدف بررسی تاثیر سطوح مختلف غلظت کادمیم خاک بر مقدار جذب و تجمع آن در اندامهای مختلف چهارگونه زراعی رایج در اراضی الوده جنوب تهران گندم، اسفناج، خیار و هویج، بصورت یک طرح ازمایشی فاکتوریل در قالب بلوکهای کاملا تصادفی در سه تیمار کادمیم در خاک شامل غلظتهای صفر، ۵۰ و ۱۰۰ میلی گرم در کیلوگرم خاک در چهار تکرار به اجرا در امده است.