سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

کورس یزدجردی – گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
قدرت اله فرهودی – گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
عبدالحسین جاهدی – گرو ه ریاضی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
محمدسجاد عرفانمنش – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

چکیده:

به منظور بررسی مقدار جابجایی، طول گسل، فواصل گسلی و همچنین استرین به روش Power – Law Scalingتاقدیس دراک مورد مطالعه قرار گرفت. برای دستیابی به نتایج بهتر با توجه به متفاوت بودن وضعیت استرین در کل منطقه، آن را به دو ناحیه جدا از هم تقسیم کرده ( ۱و ۲) و در هر ناحیه نمودار گل سرخی مربوط به گسل ها ترسیم گردید سپس با توجه به سوگیری گسل ها، ۹ پیمایش به طول تقریبی ۴۷ کیلومتر انجام گردید و در کل این مسیر ۱۵۵ گسل همراه با مشخصات آن برداشت شد. در طی این بررسی ها مشخص شد که در هر منطقه رابطه توانی بین طول و جابه جای با ضریب همبستگی به نسبت بالا وجود دارد که الگوی تقریباً یکسانی را دارند یعنی با افزایش طول، مقدار جابه جایی نیز افزایش پیدا می کند. برای به دست آوردن دیگر روابط مربوط به اندازه گسل ها نمودار لگاریتمی(log-log plot متر / فراوانی تجمعی در مقابل دیگر متغیر ها : جابه جایی، طول، فاصله و ممان هندسی ترسیم گردید. همچنین با استفاده از نمودار (ممان هندسی – متر / فراوانی تجمعی) و محاسبه عددی استرین در منطقه مشخص گردید که مقدار استرین کششی در منطه ۲ بیشتر از منطقه ۱ می باشد.