سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی گیاه پالایی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ناصر جمالی حاجیانی – دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی
سید مجید قادریان – دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی

چکیده:

آنتیموان از عناصری است که در موجودات زنده عملکرد شناختهشدهای ندارد و افزایش غلظت آن برای جانداران حالت سمی دارد. این عنصر از طریق گیاهان وارد بدن جانداران و از جمله انسان میشود و اثرات سمیت خود را ایجاد میکند. بنابراین حذف این عنصر از محیط و از جمله خاک بسیار حائز اهمیت میباشد. یکی از روشهای حذف عناصر سمی استفاده از گیاهان بیشتجمعدهنده میباشد. بهترین روش برای شناسایی این گیاهان، جمعآوری گونههای گیاهی رشد یافته در خاکهای آلوده به آنتیموان و اندازهگیری میزان فلز تجمعیافته در بخش هوایی این گیاهان است. بنابراین در این تحقیق تعداد ۲۶ گونه گیاهی از منطقه معدنی پتیار در نزدیکی شهر انارک جمعآوری گردید و میزان آنتیموان در ریشه و بخشهای هوایی اندازهگیری شد. نتایج نشان داد که گیاه Artemisia Siberia با مقدار ۱۱/۴ میلیگرم در کیلوگرم وزن خشک بیشترین مقدار آنتیموان را دارد. همچنین نتایج نشان داد که مقدار تجمع آنتیموان در بخش هوایی بسیار بالاتر از ریشه میباشد. همچنین بین مقدار آنتیموان در خاک و مقدار آنتیموان تجمعیافته در گونههای گیاهی رابطه مستقیمی وجود درد