سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مونا احمدی – دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
سیدرضا الوانکار – استادیاران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
محمدرضا پیرستانی –

چکیده:

دراین پژوهش با جمع آوری نقشه ها یمربوط به عملیات هیدروگرافی صورت گرفته بعدازمطالعه و بررسی روند رسوبگذاری درمخزن سدکرج دریک دوره ۴۶ساله بین سالهای ۱۳۴۰تا۱۳۸۶ ابتدا با شبیه سازی مخزن سدکرج درمدل عددی HEC-RAS میزان دقت و خطای این مدل به ازای توابع انتقال رسوب و توابع سرعت سقوط موجود دربرنامه و براساس معیار شکل پروفیل طولی مورد بررسی قرارگرفت سپس بهترین تابع و روش مناسب انتخاب گردید درنهایت نتایج مدل عددی با مقادیر حاصل ازروابط تجربی که برای محاسبه احجام رسوبگذاری و ضریب تله اندازی ارایهشد همراه با درصد خطای هریک ازاین روشها باتوجه به نتایج واقعی حاصل ازهیدروگرافی مخزن این سد مورد مقایسه قرارگرفت و مشخص شد که مدل عددی HEC-RAS با درصد خطای کمتری نسبت به روشهاتجرب ینتایج نزدیکتری را به واقعیت نشان داده است.