سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

آسیه سپهری –
جواد مصرآبادی –
نقی زوار –

چکیده:

مشکلات رفتاری و انضباطی دانش آموزان در مدارس یکی از قدیمی ترین و اصلی ترین مشکلات مسئولین و معلمان در مدیریت مدرسه و کلاس درس است. در نتیجه شناخت عوامل موثر در ایجاد این مشکلات، یکی از موثرترین روش های راهبردی برای ارتقاء نظام آموزشی و بهبود کیفیت آن و همچنین ارتباط موثر معلم- دانش آموز است. در این راستا هدف اصلی این پژوهش بررسی مقایسه ای دانش آموزان منضبط و دارای مشکلات انضباطی از لحاظ عملکرد خانواده ۱۳۸۹ است – است. نمون هی حاضر در این پژوهش ۳۹۵ نفر از دانش آموزان دوره ی متوسطه ی شهر تبریز در سال تحصیلی ۹۰ که با استفاده از روش نمونه گیری خوش های چند مرحل های و روش هدفمند( به دلیل نبود ملاک دقیق و قابل قبول میان صاحبنظران این حوزه در مورد انضباط) انتخاب شدند. جهت جمع آوری داد هها از پرس شنام هی ۶۰ ماد های عملکرد خانواده (بر اساس الگوی مک مستر) استفاده گردید. داد ههای بدست آمده با توجه به آزمون آماری T هتلینگ و آزمون t مستقل تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که بین دو گروه از لحاظ ترکیب مؤلف ههای عملکرد خانواده تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین از آزمون t مستقل جهت معناداری هر یک از مؤلف ههای عملکرد خانواده بین دو گروه استفاده شد که هر هفت مؤلف هی عملکرد خانواده، تفاوت معنی داری را بین دو گروه نشان داد. با توجه به این یافته بایستی خانواده ها به عنوان موثرترین عامل شکل دهنده و هدایت کننده رفتار فرزندان، مد نظر قرار گیرند. در این راستا بررسی دیدگاه معلمان نسبت به انضباط و ارتباط موثرتر خانواده و مدرسه، برگزاری کارگاه های آموزشی به منظور بهبود عملکرد خانواده ها، ارتباط درست و موثر اعضای خانواده با یکدیگر به ویژه والدین- فرزندان و نظارت صحیح والدین و مسئولین مدرسه بر ارتباطات نوجوانان، برای پیشگیری، بهبود و رفع این رفتارهای آسیب زا، پیشنهاد می شود.