سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای روانشناختی کودک و نوجوان

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعیده السادات حسینی – کارشناس ارشد روانشناسی ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
حمیرا مرادی – کارشناس روانشناسی

چکیده:

این پژوهش با هدف مقایسه ی شخصیت کودکان تک والد و دو والد انجام شد . خانواده محل تکوین شخصیت کودک و زمینه ساز تحول و تکامل بعد از او می باشد از این حیث حضور مستمر هر دو والد در خانواده حائز اهمیت می باشد . این پژوهش یک پژوهش علی – مقایسه ای می باشد که در آن قصد یافتن علت های احتمالی یک الگوی شخصیتی و رفتاری است . برای انجام تحقیق از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شد که جامعه آماری آن تمامی کودکان دوره ابتدایی دبستان نخ البرز شهرستان نوکان کرمانشاه در سال۸۸-۸۷ شامل ۳۰۰ نفر می باشد که بیشترین آمار مربوط به کودکان تک والد را داشته است ابتدا با استفاده از تاریخچه خانوادگی کلیه آزمودنی ها در دو گروه تک والد و دو والد گمارش یافتند سپساز مجموع ۸۰ کودک ۴۰ کودک در گروه تک والد گزینشو انتخاب شد و ۴۰ کودک در گروه دو والد گزینشو انتخاب شد . ابزار سنجشاین پژوهش تست ترسیم خانواده و مصاحبه روان پزشکی جهت وصول اطمینان از سلامت روانی کودک بود برای تجزیه و تحلیل نتایج در سط آمار توصیفی از میانگین ، واریانس ، انحراف معیار و آمار استنباطی از آزمون T افتراقی ، ضریب تعیین ، سطح معناداری استفاده شده است