سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ساسان رستمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
مریم سعدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

چکیده:

هدف پژوهش حاضر بررسی مقایسه وضعیت عوامل مرتبط با تسهیم دانش درپردیس فنی و پردیس علوم انسانی دانشگاه تهران از نظر اعضای هیئت علمی می باشد وروش پژوهش توصیفی پیمایشی است جامعه مورد مطالعه شامل اعضای هیئت علمی پردیس فنی و پردیس علوم انسانی می باشد که تعداد آنها به تفکیک دانشکده ها مشخص شده و به طور کلی درپردیس فنی ۱۰۰ نفر و درپردیس علوم انسانی ۹۹ نفر از اعضای هیئت علمی انتخاب شده اند جهت گردآوری داده ها محقق براساس مبانی نظری عواملی را استخراج کرده و پرسشنامه ای شامل ۳۱سوال مربوطبه عوامل فردی و سازمانی و فناوری تسهیم دانش متناسب با اعضای هیئت علمی ساخته است به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی مانند فراوانی درصد میانگین همچنین آمار استنباطی مانند آزمون T مستقل استفاده شده است