سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی بهداشت خانواده و اصلاح شیوه زندگی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عبدالحسین دولاح – گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهو
بهاره محمودبیک –
هدی هامدپور –
زهرا تاجیک –

چکیده:

این مطالعه توصیفی و تحلیلی به منظور سنجش میزان آگاهی دانشجویان غیر پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز نسبت به بیماری تالاسمی صورت گرفته است. جهت انجام این پژوهش، ۲۷۶ دانشجو به طور تصادفی مشخص گردیده و پرسشنامه تحقیق آن ها تکمیل گردید. در نهایت ۲۴ پرسشنامه به دلیل نقص از محدوده پژوهش خارج گردید و ۴۷۶ پرسشنامه جهت تجزیه و تحلیل مورد بررسی قرار گرفت. پرسشنامه این پژوهش شامل ۸ سؤال جهت سنجش آگاهی و ۱۳ سؤال مربوط به اطلاعات دموگرافیک و منابع کسب اطلاعات و … بوده است. در مورد ساختار طبقاتی جامعه در این پژوهش، طبقات اجتماعی براساس وضعیت تحصیلی، شغل، میزان درآمد ماهانه و نوع مسکن تعیین گردید. نتایج این تحقیق نشان می دهد که آگاهی با میزان تحصیلات ارتباط معنی داری داشته(p<0.05 ولی بین دو جنس از نظر میزان تحصیلات اختلاف معنی داری دیده نشد. در ضمن نتایج این تحقیق نشان می دهد که میزان آگاهی نسبت به تالاسمی در بین دانشکده های مختلف غیر پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز تفاوت معنی داری p<0.05 دارد.