سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سامان رحمانی – کارشناسی ارشد روا نشناسی تربیتی.
آسیه سپهری – کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی.
حسن بافنده قراملکی – دکتری علوم اعصاب شناختیز
زینب سپری – دانشجوی کارشناسی علوم تجربی- مرکز تربیت معلم شهید شرافت تهران.

چکیده:

هدف پژ وهش حاضر مقایس ه خو شبینی زندگی و خوش بینی تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر دبیرستانی می باشد. جامعه آماری مورد نظر در این پژوهش کلیه دانش آموزان دبیرستانی دوره متوسط ه شهر تبریز است ۱۳۸۹ مشغول به تحصیل بوده اند.. حجم نمون ه حاضر در این پژوهش ۳۹۸ نفر که با – که در سال تحصیلی ۹۰ استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحل های از بین دبیرستان های شهر تبریز انتخاب شدند. جهت جمع آوری داد هها از دو پرس شنام ه خو شبینی زندگی و خو شبینی تحصیلی استفاده گردید. داد هها با آزمو نهای آماری T هتلینگ و t مستقل تجزیه و تحلیل شدند. نتایج T هتلینگ بیانگر این است که تفاوت معن یداری بین دانش آموزان دختر و پسر از لحاظ ترکیب نمرات دو متغیر وجود دارد. نتایج آزمون های t مستقل نشان دادند که بین دانش آموزان دختر و پسر از لحاظ خو شبینی زندگی و خوش بینی تحصیلی تفاوت معنی داری وجود دارد، که بر اساس یافته ها میانگین نمرات دانش آموزان پسر در هر دو متغیر بالاتر از دانش آموزان دختران می باشد.