سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فردوس کرد مصطفی پور – استادیار عضو هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت و عضو م
ادریس بذر افشان – استادیار عضو هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت و عضو م
حسین کمانی – مربی عضو هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت و عضو مرکز ت

چکیده:

فرآیند انعقاد در تصفیه آب از جایگاه ویژه ای برخورداراست به طوری که مطالعات زیادی پیرامون نوع ماده منعقد کننده بهینه، جهت حذف کدورت صورت پذیرفته است. مطالعه حاضر با هدف بررسی کارایی منعقد کننده های سولفات آلومینیوم، کلراید فریک و پلی آلومینیوم کلراید در حذف کدورت از آب آشامیدنی صورت پذیرفت . پژوهش حاضر در مقیاس آزمایشگاهی و با استفاده از دستگاه جارتست درسال ۱۳۸۶ در آزمایشگاه شیمی آب و فاضلاب دانشکده بهداشت زاهدان انجام شد. به منظور مقایسه کارایی منعقد کننده های سولفات آلومینیوم، کلرید فریک و پلی آلومینیوم کلراید در حذف کدورت، آزمایشات بر مبنای متغیرهایی چون غلظت ماده منعقد کننده (۵ ،۱۰ ،۲۰ ،۳۰ ،۴۰mg/l) و ( ۷/۵ ، ۷ ، ۶/۵ ، ۶ ، ۵/۵ ) pH و کدورت ( NTU 80 تا ۱۰ ) صورت پذیرفت . نمونه ها پس از آماده سازی در دستگاه جارتست تحت عمل اختلاط سریع با ۳۸۰ دور در دقیقه به مدت یک دقیقه و اختلاط آرام با سرعت ۳۰ دور در دقیقه به مدت ۲۰ دقیقه وهمچنین مدت ۳۰ دقیقه جهت ته نشینی در شرایط سکون قرار گرفتند. درپایان کدورت باقی مانده نمونه ها با دستگاه کدورت سنج اندازه گیری شده و کارایی هر یک از منعقد کننده های ذکر شده در حذف کدورت با استفاده از آنالیزکو واریانس و رگرسیون تعیین و نمودارهای مربوطه با استفاده از نرم افزار Excel ترسیم شد. نتایج حاصله نشان داد که برای منعقد کنن ده سولفات آلومینیوم افزایش دوز مصرفی تا mg/l 40 سبب کاهش کدورت می شود به نحویکه از کدورت های ۱۰ تا NTU 80 تنها در کدورت های اولیه ۱۰و ۴۰NTU با دوز تزریقی ۱۰و۲۰mg/l راندمان حذف تقریبا برابر با ۹۹/۹ درصد می باشد. برای منعقد کننده کلرید فریک بالاترین راندمان حذف ۹۶ درصد در دوز تزریقی mg/l 20 و کدورت اولیه ۱۰ حاصل شد. همچنین برای منعقد کننده پلی آلومینیوم کلراید راندمان حذف کدورت برابر ۹۹ درصد در دوز تزریقی mg/l 40 (کدورت اولیه ۱۰ و ۴۰NTU ) بدست آمد. از طرفی تاثیر pH درحذف کدورت برای همه غلظت ها یکسان بود ( ۰/۰۰۱> P-value ) . در مجموع نتایج حاصله از مقایسه اثر منعقدهای ذکر شده در حذف کدورت بیانگر آن است که بهترین منعقد کننده جهت حذف کدورت در محدوده pH 7/5-5/5 ترکیب سولفات آلومینیوم است و از طرفی با افزایش دوز منعقد کننده مصرفی راندمان حذف نیز افزایش می یابد. همچنین نتایج حاصله نشان داد که راندمان حذف متاثر از کدورت اولیه بوده به طوری که هرچه کدورت اولیه بیشتر باشد راندمان حذف نیز بیشتر خواهد بود.