سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احمد جنیدی جعفری – عضو هیئت علمی دانکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران
صلاح عزیزی – دانشجوی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران

چکیده:

فاضلاب صنایع نساجی از جمله صنایعی هستند که آلودگی زیادی ایجاد کرده و حاوی مقادیر زیادی رنگ بوده که نقش بزرگی در آلودگی آبهای پذیرنده دارند.برای رنگزدایی صنایع نساجی روشهای متفاوتی وجود دارد که می توان به روشهای انعقاد و لخته سازی، اکسیداسیون شیمیایی، تصفیه بیولوژیکی، تکنیک الکتروشیمیایی تعویض یونی و دیگر فرایندها نام برد. انعقاد و لخته سازی فرایندی است که در آن ذرات بسیار ریز رنگ و کدورت به صورت توده های به اندازه کافی در می آیند که در نهایت حذف آنها به روش های مختلف فیزیکی نظیر ته نشینی انجام می پذیرد. آلوم یکی از مواد منعقد کننده است که اکنون به صورت وسیعی مورد استفاده قرار گرفته و کلروفریک نیز یکی از منعقد کننده های مهم در رقابت با آلوم است. این تحقیق بر اساس روش جار تست انجام شد. پس از تنظیم pH نمونه ها با استفاده از سود و اسید سولفوریک یک نرمال و یک دهم نرمال مواد منعقد کننده با غلظت های مختلف به هر یک از نمونه ها اضافه شد و سپس به مدت یک دقیقه با دور سریع و به مدت ۱۵ دقیقه با دور کند مخلوط و بعد از ته نشینی از ۴ سانتی متری سطح نمونه ها، با پیپت نمونه برداشته و pH و مقدار جذب رنگ آنها اندازه گیری شد. در این بررسی pH های مورد آزمایش برای انتخاب pH بهینه، برای کلروفریک ۹ ، ۸ ، ۷ ، ۶ ، ۵ ، ۴ بود و همچنین برای آلوم شامل pH های ۸ ، ۷٫۵ ، ۷ ، ۶٫۵ ، ۶ ، ۵٫۵ بود انعقاد به وسیله آلوم برای حذف رنگ دیسپرس بلو دارای pH بهینه ۶ و دوز ۱۳۰ میلی گرم در لیتر می باشد که در این pH دوز بهینه دارای راندمان حذف ۹۳ درصد میباشد در حالی که برای کلروفریک در pH بهینه ۹ و دوز بهینه ۱۲۰ میلی گرم در لیتر دارای راندمان حذف بیش از ۹۸ درصد می باشد. نتایج این تحقیق نشان داد که با استفاده از فرایند انعقاد میتوان به میزان زیادی رنگ دیسپرس آبی موجود در فاضلاب صنایع نساجی را از فاضلاب حذف کرد و همچنین نتایج نشان داد که منعقد کننده کلروفریک دارای راندمان حذف بهتری نسبت به آلوم می باشد ( ۰٫۰۵ > Pvalue ).