سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

امین محمدی – کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه سیستان و بلوچستان
مسعود محمودی – کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

با توجه به نرخ فزاینده تغییر و تحولات در حوزه های اقتصادی و اجتماعی، نظام آموزشی در صورتی اثر بخش خواهد بود که بتواند با ایجاد بسترهای لازم، منابع انسانی تحت آموزش خویش را به دانش و مهارت کار آفرینان تجهیز و روحیه کارآفرینی را در آنها پرورش دهد. در این زمینه، برخورداری مدیران و معلمان مدارس از این ویژگیها، زمینه ساز پرورش و تقویت روحیه کارآفرینی در نظام آموزشی است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی مقایسه ای کارآفرینی در مدیران و معلمان مدارس میباشد. این پژوهش از نوع توصیفی-پیمایشی بوده و جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران (۱۴۶=N) و معلمان مدارس شهر بیرجند می باشد. نمونه آماری شامل ۱۰۷ مدیر و ۳۲۱ معلم شاغل در مدارس است که به روش نمونه گیری طبقه ای-تصادفی انتخاب شدند.به منظور گرد آوری داده ها از پرسشنامه ی سنجش ویژگی های شخصیتی کارآفرینی استفاده گردید. یافته های توصیفی پژوهش حاکی از این است که مدیران د همه ویژگیهای شخصیتی کارآفرینانه به جز استقلال طلبی، از میانگین بالاتری نسبت به معلمان زیر دستشان، برخوردار هستند. یافته های استنباطی پژوهش حاکی از این است که در ویژگی های خلاقیت، ریسک پذیری، استقلال طلبی، تحمل ابهام تفاوت معناداری بین مدیران و معلمان آنان وجود دارد. همچنین یافته ها نشان داد که بین کارآفرینی مدیران و معلمان آنان تفاوت معناداری وجود ندارد.