سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

هاشم ولی پور – استادیار، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، گروه حسابداری، مرود
جواد مرادی – استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، گروه حسابداری، مرودشت ای
علی جمشیدی – کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

چکیده:

تحقیق حاضر به بررسی ارتباط بین شاخص های کارایی مدیریت سرمایه در گردش و کارایی دارایی ها در چهار صنعت (شامل صنت های دارویی، شیمیایی، فلزات اساسی و کانی غیر فلزی) می پردازد. کارایی مدیریت سرمایه در گردش یکی از پیش شرط های اصلی موفقیت واحد تجاری می باشد و به معنی مدیریت ک ردن سرمایه در گردش به شیوه ای که مقادیر کافی از سرمایه در گردش، برای ثبات شرکت و رسیدن به اهداف سودآوری و نقدینگی، مورد استفاده قرار گیرد. در تحقیق حاضر برای تعیین کارایی مدیریت سرمایه در گردش از چهار شاخص شامیل شاخص عملکرد مدیریت سرمایه در گردش، شاخص مطلوبیت مدیریت سرمایه در گردش، شاخص کاراییی مدیریت سرمایه در گردش و چرخه تبدیل وجه نقد (نسبت مالی مرسوم تعیین کارایی مدیریت سرمایه در گردش) استفاده شده است و متغیر وابسته، کارایی دارایی ها می باشد. جامعه آماری تحقیق، شرکت های پذیرفته شده در صنایع شیمیایی، دارویی، فلزات اساسی و کانی غیر فلزی می باشد و در نهایت ۷۲ شرکت به عنوان نمونه انتخاب گردید. برای جمع آوری اطلاعت از روش کتابخانه ای استفاده شده است. همچنین برای تجزیه و تحلیل اطلاعات، تجزیه و تحلیل رگرسیونی بکارگرفته شده است. نتایج تحقیق در سطح صنعت های مورد بررسی و کل شرکت های متفاوت می باشد. اما از بین شاخص های کارایی مدیریت سرمایه در گردش و چرخه تبدیل وجه نقد، شاخص کارایی به عنوان شاخص بهینه و مربوط در تبیین کارایی دارایی ها انتخاب گردید.