سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمود احمدیان – کارشناس ارشد میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان دانشکد
آرش چایچی نصرتی – دکترای مایکولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان دانشکده علوم پای
محمد شهباززاده – کارشناس ارشد میکروبیولوژی، دانشگاه پیام نور اردبیل
محمدباقر امینی –

چکیده:

آفلاتوکسین متابولیتی سمی است که بوسیله برخی از کپکها بویژه آسپرژیلوسها در مواد غذایی تولید میشود آفلاتوکسین ها موجب ایجاد برخی از بیماریها در انسان و حیوانات مانند آفلاتوکسیکوزمی شوند خصوصیت سرطانزایی و موتان زایی این ترکیبات از حادترین اثرات آنها در مصرف کننده میتواند باشد. آسپرژیلوسها از جمله مهمترین قارچهای توکسین زا می باشند که در شمال ایران که از مهمترین زیستگاه های اکولوژیک کشور و منبع بسیاری از مواد غذایی به شمار می رود،به وفور یافت میشوند لذا تعیین الگوی توکسین زایی آفلاتوکسین در زیرجنسها و بخشهای تاکسونومیک آسپرژیلوسی در بوم زاد شمال ایران ضروری به نظر میرسد. نمونه ها از مراکز کشت و فرآوری شمال البرز وجنوب دریای خزر جمع آوری شده و سپس در بسترهای ویژه ای ایزوله وشناسایی شدند که زیرجنسهای های Fumigati ، Ornati ، Nidulantes Flavipedes Terrei وتعدادی گونه های ناشناخته جهت القاء توکسین زایی در بسترهای دیگری کشت داده شدند و پس از انتقال آنها به محیط کشت چاپک دوکس براث و عصاره گیری از آنها ، اندازه آفلاتوکسین در نمونه های محیط کشت به روش الایزای رقابتی مستقیم سنجیده شد، و نتایج بعد از ثبت شدن توسط نرم افزارهای Excell 2007 SPSS ورژن۱۷مورد آنالیز آماری قرار گرفت نتایج بدست آمده نشانگر این است که بین میزان آفلاتوکسین بر حسب زیرجنس و بخشها تفاوت معنی داری وجود دارد،که بعلت فراوانی گونه های تولید کننده سم در زیر جنس و بخشهای مورد نظر میباشد. و بر حسب گونه ها ومکانهای مختلف اختلاف معناداری وجود ندارد.که نشانگر این است که شرایط محیطی در سه منطقه حت بررسی به اندازه ای متفاوت نبوده که در تولید سم دخالت تعیین کننده نماید. همچنین بین میزان آفلاتوکسین اندازه گیری شده در بیومس سلولی و اندازه بیشتر آن در محیط کشت تفاوت معنی داری وجود دارد که شاید به مکانیسمهای مولکولی تراوش سم از سلول زنده به محیط رشد بعنوان متابولیت ثانویه مرتبط باشد ویا اینکه سلول قارچی از محتویات سم تولید شده کاربرد متابولیکی و اولیه داشته باشد که تا کنون کشف نشده است