سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت رفتار شهروندی سازمانی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

سیداحمد حسینی – عضو هیئت علمی دانشگاه
ابراهیم زارع پور – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
صابر عبدالملکی – دانشجوی کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی
جمال عبدالملکی – دانشجوی کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی

چکیده:

یکی از مفاهیم نسبتا جدید رفتار سازمانی رفتار شهروندی سازمانی است هدف مقاله حاضر مقایسه وضعیت این مفهوم در کارکنان مدارس دولتی و غیرانتفاعی مدارس مقطع متوسط مناطق ۲۱ ، ۱۶ ، ۱۲ ، ۹ و ۵و ۱ شهر تهران می باشد که ازاین جامعه به شیوه خوشه ای تصادفی نمونه ای به حجم ۱۳۴ نفر انتخاب شد جهت گرداوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد لذا جهت سنجش میزان رفتارشهروندسازمانی از پرسشنامه محقق ساخته ۷۳ سوالی که براساس مقیاس لیکرت تنظیم و پنج مولفه اصلی : وظیفه شناسی ، نوع دوستی، فضیلت شهروندی، جوانمردی، احترام و تکریم را مورد بررسی قرار میداد استفاده شد جهت تعیین پایایی ابزار از الفای کرانباخ استفاده شد که مقدار آن برابر با ۰/۸۶ و بیانگر پایایی مناسب ابزار بود جهت تعیین روایی ابزار از روشهای روایی صوریمحتوا و متخصصان استفاده شد لذا ۱۰ فرم از پرسشنامه برای اساتید و اندیشمندان متخصص دراین زمینه ارسال و پس از جمع اوری نظرات این عزیزان اصلاحات لازم در باب پرسشنامه صورت گرفت و فرم نهایی آن تنظیم گردید.