سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش بین المللی خلیج فارس

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

امین رنجبر – ایستگاه تحقیقاتی ماهیان دریایی بندر امام خمینی، پژوهشکده آبزی پروری
عبدالرحیم اصولی –
اسمعیل پقه –
مجتبی ذبایح نجف آبادی –

چکیده:

ماهی هامور معمولی Epinephelus coioides یکی از نمونه ماهی های با ارزش خلیج فارس است که از لحا ظ تکثیر و پرورش نیز مورد اهمیت است . در این مطالعه ۸۰۳ قطعه ماهی هامور صید شده از خوریات بندر امام خمینی(ره)، که جزء آبهای خلیج فارس است، از نظر طول کلT.Lطول استاندارد(S.Lو وزنW)هر ماه و در طول یک دوره یک ساله مورد بررسی قرار گرفت . در این بررسی میانگین نسبتS.L/T.L در دوره یک ساله برابر با ۰/۰۴ ±۰/۸۵ بدست آمد . رابطه بین وزن و طول کل نشان دهنده رشد ایزومتریک این ماهیان در این منطقه بودb= 3/1 که این مورد با یافته های دیگر محققین نیز مطابقت داشت