سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

تقی قربانی – دانشگاه پیام نوراصفهان
فاطمه جمالو – دانشگاه آزاد قم
شیلا وهاب زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس
مهدی یوسفی – دانشگاه پیام نورتهران

چکیده:

دراین تحقیق دوجنسCardaria (L.) Desv. متعلق به طایفه Lepidieae ی cheiri Cherianthus متعلق به طایفه Matthioleae ازتیره ی Brassicaceae Burnett با استفاده از میکرومورفولوژی دانه گرده مورد بررسی قرارگرفتند دربررسی دانه گرده نمونه ها ازنظر اندازه شکل و سایرپارامترها بررسی و اندازه گیری شدند برای بررسی مورفولوژی دانه های گرده ازمیکروسکوپ نوری l.M استفاده شد و دانه های گرده طبق روش ارتمن استولیز شدند جهت مطالعات بامیکروسکوپ الکترونی S.E.M ازپرچم نمونه های گلهای سالم بالغ و کاملا خشک استفاده شد گرده ها روی پایه های نمونه گیری قرارگرفتند و طلاپاشی روی نمونه ها انجام گرفت بعدازانجام این مراحل دانه های گرده با میکروسکوپ الکترونی نگاره JEOL JXA-840 Scaning Microanalyzer مطالعه شدند درتمام جمعیتهای گونه ی مورد مطالعه دانه گرده ازنوع جورقطب و جورشیار میب اشد شک لدانه گرده درمنظره استوایی بیضی شکل و درمنظره قطبی گرد می باشد. دانه های گرده دارای سه شیار درمنطقه استوایی می باشد تیپ دانه گرده از نوع Trizonocolpate سه شیاردار بوده و تکتوم ازنوع مشکب است ولبه ها شیارداربرجسته می باشند.