سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدرضا محبوبی – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
معصومه کشنیزی – دانشجوی ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگا

چکیده:

اخلاق حفاظت به معنای اخلاق استفاده تخصیص بهره برداری و حفظ منابع است و دردرجه اول برحفظ سلامت جهان طبیعی شامل جنگلها آبزیان زیست بوم و تنوع زیستی و دردرجه دوم برحفظ عناصر وانرژی متمرکز است این تحقیق با هدف مقایسه میزان برخورداری زنان و مردان روستایی از اخلاق حفاظت خاک به اجرادرآمده است روش تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی بوده است جامعه آماری شامل کلیه ۱۳۰ زن و ۱۴۰ مرد روستایی ساکن در صفی اباد گلستان بوده اند که از این تعداد با استفاده از جدول مورگان و اعمال روش نمونه گیری تصادفی ساده ۹۸ زن و ۱۰۲ مرد روستایی انتخاب شده اند اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه جمع آوری و با استفاده از نرم افزار Spss مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است. برای بررسی اجزای تشکیل دهنده ابزار اندازه گیری اعتبار محتوایی با نظر خواهی از اساتید ترویج و آموزش کشاورزی انجام شده است محاسبه قابلیت اعتماد با تکمیل ۳۰ پرسشنامه با استفادها زروش آلفای کرونباخ محاسبه و مقدار آن ۰/۷۸ بدست آمده است نتایج حاصل از آزمون همبستگی نشان داد رابطه معنی داری بین متغیر مستقل تعداد دام و متغیر وابسته برخورداری از اخلاق حفاظت خاک وجود داشته است.