سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی صدسال معماری و شهرسازی ایران معاصر

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

ریحانه اصغری – هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران
مهسا حاجی فتحعلی – هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی هشتگرد

چکیده:

درطول تاریخ معاصر از قاجار تا به امروز درزمینه معماری و شهرسازی تحولات بنیادی درکشورمان چنان با سرعتی رخ داده که درطول تاریخ چندهزاره ساله معماری ایران سابقه نداشته است با ظهور شهرسازی نو درایران و دگرگونیهای بنیادی که دربافت شهر خیابان به عنوان یکی از مظاهر اصلی این تغییرات اثرات خود را درشهرهای گوناگون نشان داد این عنصرشهری درطی این دوران بویژه با گسترش استفاده ازوسایل نقلیه موتوری دچار تحولات قابل توجهی گردید هدف این مقاله بررسی تحولات کارکردی و کالبدی و ویژه تحولات کیفی این عنصر شهری درصده اخیر ازطریق مقایسه اولین خیابان های دوره معاصر به شکل یک فضای شهری پویا و زنده و خیابان های دهه اخیر به عنوان ماحصل طرح های جامع و تفصیلی و صرفا با عملکرد دسترسی ازلحاظ میزان مطلوبیت فضایی می باشد برای فراهم کردن بستری که با اتکای آن بتوان این تغییرات را تحلیل کرد شهر قزوین با دربرداشتن قدیمی ترین خیابان ایران انتخاب شده است. روش این تحقیق توصیفی تحلیلی و موردی است و با اشاره ای به اهمیت خیابان به عنوان یک فضای شهری و بررسی مفهوم و پیشیته خیابان درایران اغاز شده و به مقایسه تحولات سیمای خیابان معاصر درقالب یه دوره اول دوم و سوم توسعه می پردازد.