سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین ملی کنفرانس مهندسی و مدیریت نوآوری

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

حسنعلی آقاجانی – استادیار دانشگاه مازندران
امیر کوه کن موخر – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه مازندران
مریم علی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه پیام نور ساری

چکیده:

تجاری سازی فرایندی است که طی آن تکنولوژیهای جدید به محصولات تجاری موفق تبدیل میشوند تجاری سازی یک فرایند هزینه بر و زمان بربا نتایج بسیارنامطمئن است متاسفانه این امردردانشگاه ها و مراکز عالی ایران و سایرمرکزپژوهشی و دربین اکثرمحققین و پژوهشگران به میزان کافی مرکز توجه کافی نبوده است که شاهد آن میزان ارتباط و تعامل ضعیف این بخشها با بخش صنعت می باشد دراین مقاله سعی براین شد که فرایندهای موجود مورد بررسی قرارگیرد و مباحث تئوریک آن ارایه گردد تا درصورتی که به عنوان راهکاری اجرایی مدنظر مسئولین امر گردید بتواند ردمسر تجاری سازی تکنولوژِ ارایه شده توسط دانشگاه ها و صنایع کشور مورد استفاده قرارگیرد و پس ازمرور ادبیات موضوعی مربوط به تجاری سازی تکنولژی به بررسی فرایندهای آن پرداخته شد و ضمن تقسیم بندی آنها درمرکز دانشگاه و تحقیقاتی و صنایع و مراکز تجاری و بررسی جداگانه این فرایند درهریک از آ«ها به مراحل مربوط به هریک اشاره گردید ودرپایان همراه با ارایه جمع بندی کاربردهای مدیریتی و ارایه پیشنهاداتی برای تحقیقات بعدی بیان گردیدند.