سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی گیاه پالایی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مریم موسوی خطاط – مشهد،دانشگاه فردوسی،دانشکده علوم،گروه زیست شناسی
مهرداد لاهوتی – مشهد،دانشگاه فردوسی،دانشکده علوم،گروه زیست شناسی

چکیده:

در صنایعی مانند استخراج فلزات ، آبکاری و صنایع کاغذ سازی ، استفاده وسیعی از فلز کروم وجود دارد. اغلب پسماندهای این صنایع در بسیاری نقاط دارای نشت یون بسیار سمی و کارسینوژن قوی (فرمول در متن اصلی مقاله) به خاک و سپس به آب های زیر زمینی هستند.در این پروژه ما میزان جذب و انباشتگی کروم را در گیاه عدسک آبی در تنش غلظت های بالای کروم در دو محیط کشت استینبرگ و هوگلند بررسی نمودیم تا اثر میزان فراهمی عناصر تغذیه ای در مقاومت گیاه به تنش های بالای کروم را بیابیم.از ۷ K2Cr2O به عنوان منبع کروم در ۶٫۸ = pH استفاده شد و تیمارهای کروم با شیبغلظت ۰٫۱-۱۰ mg Cr (فرمول در متن اصلی مقاله) در شرایط کننرل شده انجام گردید.آنالیزهای شیمیایی و عنصری کروم جهت تعیین غلظت آن در گیاه با استفاده از اسپکتروفتومتر جذب اتمی (AAS) صورت گرفت، همچنین سنجش های مورفولوژیکی و تعیین بیومس گیاهی و تعیین میزان کلروفیل اعمال و نهایتا آنالیز آماری داده ها و مقایسه میاتگین ها با استفاده از آزمون دانکن انجام شد در این بررسی ازمحلول هوگلند در غلظت های ۱۰ و همینطور ۲۰ استفاده گردید .نتایج نشان می دهد که در غلظت های بالاترعناصر غذایی گیاه دارای مقاومت بیشتری به این تنش می باشد.