سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رسول لقمانیور زرینی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی و دانشیار، گروه ماشینهای ک
اسداله اکرم – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی و دانشیار، گروه ماشینهای ک
رضا طباطبایی کلور – استادیار گروه مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگ

چکیده:

در این مطالعه تاثیر مکانیزاسیون کشاورزی بر میزان عملکرد و ضایعات محصول برنج در شالیزارهای شهرسیتان ساری مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور، شالیزارها بر اساس نوع عملیات کشاورزی به دو گروه مزارع کشت مکانیزه و کشت سنتی تفکیک شدند. با توجه به تنوع سطوح زیر کشت، شالیزارها در ۳ گروه کمتر از ۱ هکتار، ۳-۱ هکتار و ۵-۳ هکتار تقسیم بندی شد. بدلیل اندک بودن سطوح بیشتر از ۵ هکتار در شهرستان ساری، این مزارع در گروه بندی اسن مطالعه برای محاسبه هزینه ضایعات مد نظر قرار نگرفت. نتایج بررسی نشان داد که عملکرد محصول برنج در مزراع سنتی ۴/۸ تن د رهکتار و در مزارع مکانیزه ۵/۵ تن د رهکتار است و هزینه ضایعات در واحد سطح د رمزارع سنتی بطور تقریبی ۲ برابر مزراع مکانیزه است. افزایش عملکرد محصول در مزارع مکانیزه نسبت به مزارع سنتی تحت تاثیر مکانیزاسیون کشاورزی و کاربرد ارقام پر محصول در سطوح وسیع تر می باشد. کاهش ضایعات محصول برنج در مزارع مکانیزه نیز تا حدودی تحت تاثیر مکانیزاسیون می باشد. که به افزایش عملکرد محصول منجر خواخد شد. همچنین در بررسی ها مشخص گردید که تفاوت عمده شالیکاران سنتی و مکانیزه در مراحل کاشت و برداشت می باشد.