سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش سلامت روانشناختی

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

مهناز عسکریان – دانشجوی دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی عضو هیئت علمی دانشگاه

چکیده:

هدف پژوهش حاضر بررسی مقایسه ای شاخصهای بهداشت روانی و ویژگیهای شخصیتی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان بود دراین طرح توصیفی جامعه آماری کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان و نمونه شامل ۳۵۲ نفر بودند که با تاکید برروش نمونه گیری طبقه ای انتخاب گردید ند برای بررسی شاخصهای بهداشت روانی آزمودنی ها از آزمون MMPI یا آزمون شخصیتی چند وجهی مینه سوتا استفاده گردید جهت تجزیه و تحلیل داده ها ازمدل آماری آزمون t استیودنت و تحلیل واریانس و رگرسیون چند متغیره استفاده گردید و به شناسایی تفاوت بین میانگینها پرداخته شد و نیز با توجه به مفروضات آمار غیرپارامتریک ازمدل آماری آزمون من ویت نی نیز استفاده به عمل آمد. یافته ها نشان داد که تنها ۲ درصد از نمونه های تحقیق روان پریشی را در خرده مقیاسهای خود بیمارانگاری هیستری، انحراف اجتماعی اسکیزوفرنی نشان داده اند و در شاخص افسردگی و هیپومانیا تنها ۱ درصد روان پریشی را نشان داده اند.