سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

خلیل الله معینیان – ph.D دانشگاه علوم پزشکی سمنان دانشکده بهداشت دامغان گروه بهداشت محیط
روح اله رستمی دهجلالی – MSc
طیبه راستگو – BSc
زهرا رضایی – BSc

چکیده:

کلر و ازن از دیرباز به عنوان عوامل گندزدای آب استخرهای شنا به کاررفته اند هدف این مطالعه توصیفی مقطعی تعیین شاخصهای کیفی میکروبی آب یکی از استخرهایشنای شهردامغان که به روش ازن زنی گندزدایی می شود بوده است تا تاثیر آن درحفظ شرایط بهداشتی آب سنجیده شده و از این نظر با کلر مورد مقایسه قرارگیرد. دراین پژوهشی مجموع کلیفرمها کلیفمرهای مدفوعی اشرشیاکلی شمارش بشقابی هتروتروف ها HPC] استافیلوکوکوس مدفوعی و سودوموناس آئروژینوس مورد بررسی قرارگرفتند نمونه برداریاز عمق یک متری زیرسطح آب و در دو نوبت آقایان و بانوان از هر سه منطقه کم عمق متوسط و عمیق و در زمان حداکثر تعداد شناگران انجام شده است براساس نتایج مقادیر HPC و سودوموناس همواره بیش از مقدار مجاز بودها ست آلودگی به استافیلوکوکوس اورئوس دربخش آقایان درکل نمونه کمتر از حد استاندارد و دربخش بانوان در ۱۰ درصد نمونه ها بیش از حد مجاز بوده است مقادیر بالای الودگی در نتایج بدست آمده ناشی از عواملی همچون عدم کفایت غلظت ازن زنی تصفیه ناکافی و یا نامناسب بودن نقاط ازن زنی باشد با توجه به نتایج در اغلب موارد میانگین آلودگی در سانس بانوان بیش از سانس اقایان بودها ست هرچند که اختلاف بین آنها درحد a=0/05معنی دار نبودها ست با این حال این نتیجه می تواند نشان دهنده نیا زبه توجه بیشتر به آلودگی میکروبی دراستخرهای شنای بانوان یا سانسهای بانوان را آشکار سازد.