سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدعلی معموری – مجتمع آموزش عالی جهاد کشاورزی خراسان رضوی
حسن زاده – کارخانه کمپوست مشهد

چکیده:

دراین تحقیق میزان اکسیژن O2 در دسترس باکتریها در عمق ۳۰ سانتی متری توده در حال کمپوست شدن درسالن تخمیر کارخانه کمپوست مشهد و میزان دی اکسید کربن تولیدی CO2 درشرایط مذکور درچندین مرحله و درچند تکرار توسط دستگاه اندازه گیری گازهای فوق مورد سنجش قرارگرفت همچنین گازهای فوق در توده های محوطه اندازه گیری شدند. نتیجه اندازه گیری ها نشان داد که نسبت O2/CO2 که بایستی برابر یک باشد خیلی پایین و حتی دربعضی مواقع کمتر از ۰/۰۱ می باشد درمقابل نسبت فوق در محیط بیرون از شرایط بهتری برخودار بوده ودراکثر نمون های اندازه گیری شده مقدار فوق بیشتر از یک ران شان میدهد قابل توجه است که درسالن دو کارخانه مذکور به علت کمبود اکسیژن قابل دسترس باکتریها فرایند بی هوازی انجام گرفته که نتیجه آن تولید گاز متان تولیدی درپایل های فوق می باشد که مقدار گاز مذکور نیز اندازه گیری شد نتیجه تحقیق مذکوردر این مقاله بطور مشروح آمده است.