سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی شهروند مسئول

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

میترا ریحانی – عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورج
زهر سادات میرمقتدایی – کارشناس بالینی دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاو
شهناز شوشتری زاده – عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورج

چکیده:

با توجه به افزایش روز افزون محیط های مجازی و استفاده از اینترنت در دانشجویان و جوانان بررسی وضعیت سلامت روان و هویت در رابطه با استفاده از اینترنت و رسانه های الکترونیکی ضروری به نظر می رسد. این مطالعه به بررسی مقایسه ای نمره ی سلامت روان و هویت شخصی و ملی در سه گروه انشجوی دخنر و پسر منطقه چهار دانشگاه آزاد که بصورت زیاد ، متوسط ، به ندرت از محیط های مجازی استفاده می کنند پرداخته است. این پژوهش توصیفی تحلیلی بوده و روش جمع اوری اطلاعات آن مقطعی است که بر روی ۵۰۰ نفر از دانشجویان دختر و پسر ( دو گروه ۲۵۰ نفری) که به روش خوشه ای انتخاب شدند انجام شد. پرسشنامه های اطلاعات فردی ، هویت شخصی ، ملی و سلانت روان تکمیل گردید و سپس نمونه هی بر اساس ساعت استفاده از محیط های مجازی استفاده می کردند گروهی که ۲۵-۵ ساعت (متوسط) از اینترنت استفاده می کردند و گروهی که استفاده آن از اینترنت و کامپیوتر کمتر از ۵ ساعت در هفته بود (به ندرت). سپس نمرات سه گروه در پزسش نامه ها بوسیله امار توصیفی و استنباطی ( تحلیل وارسانس یک طرفه به همراه ازموت تعقیبی شفه) بوسیله نرم افزار spss مرود بررسی قرار گرفتند . یافته های پژوهش نشان می دهد که میان نمرات هویت شخصی در سه گروه تفاوت معنی داری وجود دارد ۱۸/۴ = F و >5/05 P همچنین میان نمرات هویت ملی در سه گروه ۱۶/۳ = F و >5/05 P و نمرات سلامت روان در سه گروه ۰/۲ = F و ۵/۰۵ P تفاوت معنی داری یافت شد. در این پژوهش گروهی که بصورت مفرط از اینترنت و محیط های مجازی استفاده می کردند نمرات سلامت روان ، هویت شخصی و هویت ملی پایین تری کسب نمودند و این سه نکته نمایانگر این امر بوده که استفاده زیاد از اینترنت و محیط های مجازی می تواند با کاهش سلامت روان و اختلالات برخی جنیه های هویت همراه باشد.