سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

امیر محمودی – کارشناس ارشد جامعه شناسی،مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد و دانشگ
زهرا نیکخواه – کارشناس ارشد جامعه شناسی و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد

چکیده:

هدف از نگارش این مقاله بررسی تطبیقی سرمایه اجتماعی درمناطق حاشیه نشین و غیرحاشیه نشین شهر شیراز می باشد روش تحقیق دراین پژوهش از نوع پیمایشی است دراین تحقیق با استفاده از نمونه گیری خوضه ای چندمرحله و فرمول حجم برآورد نمونه لین برای جامعه آماری این پژوهش که ۲۲۶۸۴۹ نفرمی باشد با سطح خطای ۵ درصد و سطح اطمینان ۹۵ درصد حجم نمونه ۵۵۷ نفر محاسبه شد که جهت اطمینان بیشتر نتایج حجم نمونه به ۶۰۰ نفر افزایش یافت از آنجا که این پژوهش در دو منطقه حاشیه نشین و غیرحاشیه نشین انجام شده لذا نمونه مورد نظر دردو منطقه به تعداد ۳۰۰ نفر توزیع شده است ابزا رپژوهش پرسشنامه می باشد دراین تحقیق براساس نظریه های فوکویاما پاتنام اوفه و فوش و همچنیندیدگاه اجتماع گرایی به بررسی تفاوت مناطق حاشیه نشین و غیرحاشیه نشین پرداخته شدهاست نتایج پژوهش نشان داد که به واسطه شرایط خاص حاکم برمناطق حاشیه نشین بین این مناطق و مناطق غیرحاشیه نشین از لحاظ شاخصهای سرمایه اجتماعی تفاوت معناداری وجود دارد به جز شاخصهای هنجارهای همیاری و مشارکت غیررسمی که درمناطق حاشیه نشین میزانهای بیشتری به دست آمد دربقیه شاخص ها میزانهای بدست آمده درمناطق غیرحاشیه نشین بیشتر میباشد.