سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین صوفی – کارشناس ارشد سازه
محمودرضا ماهری – استاددانشگاه شیراز

چکیده:

دراین تحقیق یک قاب بتنی دو بعدی تقویت شده با دیوار برشی فولادی سخت کننده مورد بررسی عددی قرارگرفته است قاب مورد بررسی قابی با سه طبقه و یک دهانه است درابتدا پارامترهای مقاومت و رفتار قاب بتنی با و بدون دیوار برشی فولادی با یکدیگر مورد مقایسه قرارگرفته اند سپس پارامترهایمتغیر ضخامت دیوار و تنش تسلیم صفحه فولادی درآن مورد بررسی قرارگرفته و منحنی پوش آور قاب برای هرکدام از این پارامترها بدست آمده است درهر مورد ارتباط پارامتر مورد نظر با سختی اولیه و مقاومت نهایی استخراج شده است درنهایت شکل پذیری قاب بتنی با دیوار برشی فولادی با متغیر ضخامت صفحه فولادی به دست آمده است نتایج تحقیق بیانگر این است که با افزایش ضخامت ورق فولادی سختی اولیه و مقاومت نهایی افزایش می یابد و با افزایش تنش تسلیم ورق فولادی افزایش درمقاومت نهایی رخ میدهد در حالیکه تغییرات تنش تسلیم تاثیرچندانی برسختی اولیه ندارد همچنین هرچه ضخامت صفحه فولادی کمتر باشد دیواربرشی دارای شکل پذیری بهتری است.