سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مجتبی رجبی – دانشجوی کارشناسی ارشد و سیستماتیک جانوری ، گروه زیست‌شناسی، دانشگاه
سید مسعود مجدزاده – استادیار گروه زیست‌شناسی ، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان
حسینعلی لطفعلی زاده – استادیار بخش تحقیقات گیاه پزشکی ، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ا

چکیده:

از خانواده Chalcididae )Hymenoptera: Chalcidoidea 39 گونه در ۱۵ جنس متعلق به سه زیر خانواده از ایران گزارش شده بود نتایج بررسی اخیر که طی نمونه‌برداری در سال‌های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۹ از استان کرمان به دست آمد ، گونه‌های شناخته شده‌اند این خانواده در ایران را به ۵۴ گونه و ۱۶ جنس می رساند. از این میان گونه‌های مورد بررسی چندین گونه به عنوان گزارش جدید برای فون ایران مطرح هستند که سه اگونه زیر خانواده Chalcidinae ، یک گونه به زیر خانواده Dirhininae و ۱۱ گونه به زیر خانواده Haltichellinae تعلق دارند. در ضمن جنس Haltichella Spinola نیز برای اولین بار در ایران از استان کرمان و گزارش می‌شود. در این بررسی به مطالعه مقایسه‌ای گونه‌های گزارش شده از ایران و گونه‌های جمع‌آوری شده از کرمان پرداخته ‌شده ست .