سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای عمران و بحران آب و انرژی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

وحید قلمی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشکین شهر
جابر نوروزی – استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشکین شهر

چکیده:

قرارگیری کشور ایران درزمره مناطق با خطرلرزه خیزی بالا و روند تکرار زیاد باعث میگردد تا کرارا کشوردرگیر در بحثهای خسارت جانی و مالی و روانی ناشی از زلزله گردد بصورتی که خود به عنوان بحثی تاثیرگذار درمباحث امنیت ملی مطرح گردد لذا با این دیدگاه دولت همواره دربرنامه ریزی های خود مباحث مقاوم سازی ساختمان های موجود در مقابل زلزله را با هدف کاهش خسارت ناشی از زلزله دردستورکار خویش داشته است دراین راستا مراجع مربوط آیین نامه ها و دستورالعملهای مختلفی را جهت ارزیابی لرزه پذیری ساختمان ها درمقابل توسط مراجع ذیربط با نگرشی برآیین نامه ها و روشهای موجود درسطح دنیا تهیه و منتشر نموده اند ازجمله این نشریه ها میتوان به نشریه ۳۶۴معاونت برنامه ریزی و راهبردی رئیس جمهوراشاره نمود که شامل دو حالت ارزیابی سریع چشمی و کیفی می باشد دراین مقاله سعی شده نقاط ضعف و قوت استفاده از این آیین نامه نسبت به ایین نامه های مطرح درسطح جهان بررسی و ارزیابی مقایسه ای گردد.