سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا رسولی – دانشجوی کارشناسی ارشد -دانشگاه بین المللی امام خمینی
محمود حسنلوراد – استادیار -دانشگاه بین المللی امام خمینی

چکیده:

رسوبات کربناته سطح قابل توجهی از سواحل و جزایر خلیج فارس و دریای عمان را پوشش میدهند. با توجه به رفتار برشی متفاوت این نوع ازماسه ها در طراحی و ساخت سازههای ساحلی و فرا ساحلی، در این مقاله به بررسی رفتار برشی یک نمونه از رسوبات کربناته ساحل جنوبشرقی ایران (ماسه چابهار) و مقایسه رفتار برشی آن با یک نمونه از ماسههای سیلیکاته معمول نواحی مرکزی ایران (ماسه فیروزکوه ) پرداختهشده است. برای همین منظور یک سری آزمایش سه محوری استاتیکی در دو حالت سست (دانسیته ۲۰ درصد) و متراکم (دانسیته ۸۰ درصد) بر روی ماسه چابهار و فیروزکوه انجام شده است. نتایج آزمایشها نشان میدهد علارقم یکسان بودن پارامترهایی همچون دانسیته نسبی ، دانه -بندی و تنشهای همه جانبه، رفتار برشی رسوبات کربناته به دلیل ساختار اسکلتی دانهها، متفاوت از ماسههای سیلیکاته میباشد. به طور کلی،مقاومت برشی ماسهی کربناته بیش از ماسهی فیروزکوه میباشد ولی بسیج این مقاومت حداکثر نیازمند تجربه کرنش بیشتری می باشد و با اعمال کرنشهای بیشتر افت مقاومت در ماسههای کربناته شدیدتر است. همچنین در شرایط یکسان، ماسه کربناته دارای رفتار اتساعی تری نسبت به ماسه سیلیکاته است. با افزایش تنشهای همه جانبه مقدار اتساع کاهش مییابد و نرخ کاهش اتساع در ماسه کربناته چابهار به دلیل ساختار ترد و شکننده دانههای آن بیش از ماسه سیلیکاته فیروزکوه است. علاوه بر این در هر دو ماسه با افزایش تنش همه جانبه میزان زاویه اصطکاک داخلی کاهش مییابد ولی نرخ کاهش آن در ماسه کربناته شدیدتر است.