سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سامان رحمانی – کارشناس ارشد روان شناسی تربیتی
جواد مصر آبادی – استادیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تربیت معلم آذربایج
تقی زوار – استادیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تربیت معلم آذربایج

چکیده:

شناخت عوامل انضباطی دانش آموزان نقش مهمی در کنترل مشکلات رفتاری ایفا می کند. هدف از پژوهش حاضر مقایسه دانش آموزان منضبط و غیر منضبط از لحاظ ذهن خوانی می باشد. نمونه ی این پژوهش ۳۸۴ نفر از دانش آموزان دوره ی متوسطه ی شهر تبریز بودند که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای و روش هدفمند انتخاب شدند. همچنین جهت جمع آوری داده ها از آزمون ذهن خوانی بارون _ کوهن استفاده گردید. داده های بدست آمده با آزمون های t مستقل و تحلیل واریانس دو راهه تجزیه تحلیل شدند. نتایج آزمون t مستقل نشان داد که بین دو گروه از لحاظ ذهن خوانی تفاوت معنی داری وجود دارد، و بر اساس آن دانش آموزان غیر منضبط ذهن خوانی قوی تری نسبت به دانش آموزان منضبط دارند. یافته های تحلیل واریانس دو راهه نشان داد که اثر تعاملی بین جنسیت و وضعیت انضباط بر ذهن خوانی وجود ندارد.