سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای روانشناختی کودک و نوجوان

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسن امیری – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه
کریم افشاری نیا – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر ، بررسی مقایسه ای خصوصیات شناختی، اجتماعی و حرمت خود نوجوانان مبتلا به اختلال سلوک و عادی است . بر مبنای تحلیل های نظری و تجربی پیشین ، سه فرضیه ارایه گردید که عبارتند از : ۱- نوجوانان مبتلا به اختلال سلوک در مقایسه با نوجوانان عادی از حرمت خود پایین تری برخوردارند. ۲- نوجوانان مبتلا به اختلال سلوک در مقایسه با نوجوانان عادی از هوش پایین تری برخوردارند. ۳- نوجوانان مبتلا به اختلال سلوک در مقایسه با نوجوانان عادی از لحاظ مهارتهای اجتماعی از رشد یافتگی کمتری برخوردارند. این پژوهش یک پژوهش پس رویدادی است و به منظور بررسی فرضیه ها ، ۶۰ نفر به عنوان جامعه نمونه انتخاب گردید که از این تعداد ۳۰ نفر از نوجوانان دارای اختلال سلوک ۱۸-۱۴ ساله که به مراکز مشاوره ای ارجاع شده اند و ۳۰ نفر از نوجوانان عادی ، معادل با گروه آزمایشاز دبیرستان های کرمانشاه بصورت تصادفی انتخاب گردید کلیه ی آزمودنی ها با پرسشنامه ی حرمت خود ، مهارتهای اجتماعی و هوش ریون مورد ارزیابی قرار گرفتند و سپس نتایج بدست آمده با آزمون t مستقل مقایسه گردیدند . نتایج آزمون فرضیه ها نشان می دهد که تفاوت معناداری در هر سه متغیر ، در دو گروه وجود دارد و به عبارت دیگر فرضیه های پژوهش تایید شدند.