سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنگره بین المللی روان تنی (سایکوسوماتیک)

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد نریمانی – دکتری روانشناسی
زهره وحیدی – کارشناس ارشد

چکیده:

مشکلات روانشناختی دربین بیماران با سردردهای بسیارمزمن شایع است هدف پژوهش حاضر بررسی مقایسه ای خصایص شخصیتی دربیمارانمبتلا به سردردهای میگرنی و افراد سالم می باشد برای انجام این پژوهش نمونه ای به حجم ۵۰نفرازافرادی که درکلینیک ها و مراکز مغزواعصاب به عنوان افراد مبتلا به میگرن تشخیص داده شده بودند به شیوه نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند و با ۵۰نفراز افراد غیرمیگرنی مورد مقایسه قرارگرفتند ابزارسنجش عبارت بودند از پرسشنامه بالینی چندمحوری میلون III داده ها به کمک شاخصهای توصیفی و تحلیل واریانس چندمتغیره تجزیه و تحلیل شدند نتایج نشان داد که افراد مبتلا به میگرن درمقایسه با افراد عادی به اختلال پارانوئید اسکیزوئید مرزی نمایشی خودشیفته وابسته و وسواسی جبری گرایش بیشتری داشتند.