سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

عبدالمجید قلیزاده – کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط
مجید کرمانی – استادیار گروه بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی تهران
میترا غلامی – دانشیار گروه بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی تهران
مهدی فرزادکیا – دانشیار گروه بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده:

اساس آلودگی فاضلاب های صنعتی به دلی لحضور آلاینده های الی از قبیل رنگها هیدروکربن های هالوژنه ترکیبات فنلی و غیره می باشد خاکستر سبوس برنج یک جاذب ارزان قیمت جدید قابل دسترسی و با تولید قابل توجه در کشور است بنابراین هدف از این مطالعه مقایسه کارایی جاذب ارزان قیمت خاکستر سبوس برنج و گران قیمت کربن فعال گرانوله درحذف ۲- کلروفنل و ۴-کلروفنل از محلولهای آبی است آزمایشات بصورت ناپیوسته با بررسی فاکتورهایی نظیر جاذب، PH زمان رسیدن به تعادل و غلظت اولیه ترکیب فنلی با توجه به تاثیر آن ها روی جذب انجام شد درصد حذف ۲- کلروفنل و ۴-کلروفنل توسط کربن فعال بیشتر بود ولی راندمان خاکستر سبوس برنج نیز تقریبا با نتایج کربن فعال قابل رقابت است PH بهینه جهت رسیدن به زمان تعادلسریع برای خاکستر سبوس برنج ۵ و کربن فعال ۷ بدست آمد راندمان جذب با افزایش غلظت آلاینده و کاهش دوز جاذب کاهش یافت آزمایشات مربوط به سینتیک جذب نشان دهنده همبستگی فرایند جذب روی هر دو جاذب با مدل شبکه درجه دوم و مدل ریچی بود جذب این ترکیبات فنلی روی خاکستر برنج از مدل ایزوترم فروندلیچ و درکربن فعال برای ۲- کلروفنل از مدل لانگمویر و برای ۴- کلروفنل ازمدل فروندلیچ پیروی می کند.