سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای مباحث نوین در حسابداری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سجاد عباس زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری_دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان،ایران
سعید جبارزاده کنگرلوئی – دکتری حسابداری_عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه،ایران
باقر مختاری –

چکیده:

هدف این پژوهش بررسی مقایسه ای تفاوت بین ساختار مالکیت و هزینه سرمایه درشرکت های سرمایه ای واهرمی پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران است جامعه آماری این پژوهش شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی ۸۲ تا ۸۸ می باشد و تعداد نمونه مورد مطالعه تعداد ۸۱ شرکت است متغیرهای مورد بررسی دراین پژوهش شامل ساختار مالکیت به عنوان متغیر مستقل که خود به دو متغیر نوع مالکیت و درجه تمرکز مالکیت تقسیم میشود متغیر نوع مالکیت دراین پژوهش به چهارطبقه شامل مالکیت دولتی مالکیت شرکتی مالکیت انفرادی ومالکیت خصوصی تقسیم شده است همچنین به منظور محاسبه نسبت تمرکز مالکیت از شاخص هرفیندال – هیرشمن HHI استفاده شده است هزینه سرمایه هزینه بدهی و هزینه حقوق صاحبان سهام دراین پژوهش به عنوان متغیرهای وابسته درنظر گرفته شده اند هزینه بدهی از طریق هزینه بهره درسال t+1 تقسیم برمتوسط بدهی های بهره دار درجریان طی سالهای t,t+1 و هزینه حقوق صاحبان سهام از طریق تقسیم سودخالص به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام یا نسبت سودهرسهم تقسیم برقیمت هر سهم محاسبه می شود درضمن برای تفکیک شرکت ها به سرمایه ای و اهرمی از روش نسبت بدهی استفاده شده است و هریک از فرضیات دراین پژوهش با استفاده از آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره مانوا مورد آزمون قرارگرفته است.