سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سجاد عباس زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری- دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
سعید جبارزاده کنگرلوئی – دکتری حسابداری- عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه
باقر مختاری – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری- دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

چکیده:

هدف این پژوهش بررسی مقایسه ای تفاوت بین ساختار مالکیت و هزینه سرمایه در شرکتهای سرمایه ای و اهرمی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری این پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۸ می باشد و تعداد نمونه مورد مطالعه، تعداد ۸۱ شرکت است. متغیرهای مورد بررسی در این پژوهش شامل ساختار مالکیت به عنوان متغیر مستقل که خود به دو متغیر نوع مالکیت و درجه تمرکز مالکیت تقسیم می شود. متغیر نوع مالکیت در این پژوهش به چهار طبقه شامل مالکیت دولتی، مالکیت شرکتی، مالکیت انفرادی و مالکیت خصوصی تقسیم شده است. همچنین به منظور محاسبه نسبت تمرکز مالکیت از شاخص هرفیندال- هیرمن (HHI) استفاده شده است. هزینه سرمایه (هزینه بدهی و هزینه حقوق صاحبان سهام در این پژوهش به عنوان متغیرهای وابسته در نظر گرفته شده اند. هر یک از فرضیات در این پژوهش با استفاده از آزمون تحلیل واریانس چند متغیره (مانوا) مورد آزمون قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که هیچ یک از فرضیه های پژوهش تءیید نشده است. به گونه کلی، نیز بین ساختار مالکیت و هزینه سرمایه در شرکت های سرمایه ای و اهرمی تفاوت معنی دار وجود ندارد.