سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای روانشناختی کودک و نوجوان

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مراد اعظمی – دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه ارومیه
الهه قربانی – دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه ارومیه
مجید صفاری نیا – دکتری روانشناسی و ریئس انجمن روانشناسی اجتماعی ایران

چکیده:

مقدمه : نقاشى کودک، نوعى بازى است. در تمام دوره کودکى و تا مرزهاى نوجوانى اکثر کودکان بهطور منظم به مجموعهاى از فعالیتهاى ترسیمى مىپردازند و بدینترتیب روابط زیادى با واقعیتها برقرار مىسازند. کودکان با استفاده از شیوههاى مختلف، تصور خود را از جهان به نوعى ترسیم مىکنند. این فعالیت با مدت اکتشاف و تجربه همراه است. نقاشى از تحولات شناختی، عاطفی، اجتماعى تاثیر مىپذیرد و به مقیاسى وسیع در تشخیصروانى و روان درمانگرى به کار گرفته مىشود. هدف : بررسی حاضر به منظور ارزیابی مقایسه ای میزان و نوع تعارضهای موجود در میان کودکان تک والد، کودکانی که مادرانشان شاغل هستند و کودکان عادی انجام شده است روش : برای ارزیابی تعارض های موجود ۶۰ کودک از طریق نمونه گیری در دسترس مورد بررسی قرار گرفتند . این کودکان در سه گروه ۲۰ نفره شامل کودکان تک والد ، کودکانی که مادرانشان شاغل هستند و کودکان عادی جای گرفتند و هر گروه شامل ۱۰ دختر و ۱۰ پسر زیر ۱۲ سال بود.این پژوهش با روش تحقیق علی – مقایسه ای انجام شد و برای جمع آوری داده ها ابتدا یک تست ترسیم خانواده از کودکان گرفته شد و سپساز طریق مصاحبه عمیق با کودک نتایج مقایسه شدند. در این پژوهش نسیت نیز کنترل شد. یافته ها و نتیجه گیری : در دست بررسی می باشد