سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمود دژم – اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا
شهرام دانشمندی –
مرتضی گل رازقی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

گوجه فرنگی ازجمله سبزیجاتی استکه به دلایل فراوان کشت آن مورد توجه قرارگرفته است جهت اصلاح گیاهان یکی ازروشهای نوین گزینش درون شیشه ای می باشد تولید و توسعه ارقام گوجه فرنگی مقاوم به علف کش م یتواند گام بزرگی درجهت تولید گوجه فرنگی و کاهش هزینه های تولید باشد به منظور تعیین ترکیب هورمونی مناسب کشت درون شیشه ای ریزنمونه برگ و هیپوکوتیل همچنین امکان تشکیل کالوس مقاوم به علف کش ترفلان درگوجه فرنگی رقم کل جی آزمایشهایی درآزمایشگاه کشت بافت دانشکده کشاورزی دانشگاه ازاد واحد فسا انجام شد براساس نتایج بدست آمده حداکثر تشکیل کالوس از ریزنمونهب رگ و هیپوکوتیل درمحیط کشت T4 حاوی ۴ میلی گرم درلیتر بنزیل آدنین BA و ۲میلی گرم نفتالین استیک اسید NAA صورت گرفت کالوسهای تشکیل شده به رنگهای سبز قهوه ای و سفید مشاهده شدند سپس علف کش ترفلان درغلظت های صفرو۵و۱۰و۲۰ میلی گرم درلیتر تهیه شده و به محیط T4 اضافه شده و درآنها کالوس های سبزرنگ کشت شدند تنهاد دردومورد کالوس گوجه فرنگی درغلظت ۱۰ میل یگرم درلیترعلف کش مقاومت کرده و به رشد خود ادامه داد.