سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امین محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان
محمدحسن صداق – استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان

چکیده:

یکی از روش های پایدارسازی شیب های خاکی، مسلح کردن خاک است. در این بین تسلیح خاک با ژئوتکستایل یکی از رایج ترین روش های مسلح سازی می باشد. بررسی پایداری شیروانی های خاکی مسلح اغلب بصورت دو بعدی انجام شده است. عدم توانایی تحلیل دو بعدی در شبیه سازی واقعی شرایطی از قبیل اعمال سربارهای محدود، شرایط مرزی و … می تواند از جمله محدودیت های تحلیل دو بعدی باشد. به نظر می رسدکه بررسی های سه بعدی می تواند درک بهتری از شرایط تنش و کرنش ایجاد شده در محیط خاک را نشان دهند. مقاله حاضر به بررسی تاثیر فاصله سربار از تاج شیب در پایداری شیب های مسلح، در حالت دو بعدی و سه بعدی می پردازد. تحلیل با استفاده از روش المان محدودی کاهش مقاومت برشی انجام شده که برای این منظور از نرم افزارMidas GTS استفاده گردیده است. این روش قابلیت های زیادی در بررسی پایداری شیروانی ها در شرایط پیچیده دارد. شکل سربار بکار رفته به صورت مستطیلی و حالت آن استاتیکی می باشد و شدت آن نیز ۱۰۰ و ۲۰۰ کیلو پاسکال است. مصالح شیروانی ماسه ای بوده و معیار گسیختگی موهر-کولمب می باشد. بررسی تاثیر فاصله سربار از تاج شیب برای هر شدت سربار در هر دو حالت دوبعدی و سه بعدی صورت گرفت و نتایج ضریب اطمینان آنها در حالات دو بعدی و سه بعدی و مسلح و غیر مسلح با یکدیگر بررسی شد. نتایج بررسی ها نشان داد که در تمامی حالات با افزایش فاصله سربار از تاج شیب، ضریب اطمینان افزایش می یابد لیکن مقادیر ضریب اطمینان هم در حالت دو بعدی و هم در حالت سه بعدی با یکدیگر اختلاف دارند. بنابراین می توان گفت که صرف تحلیل دو بعدی برای طراحی شیب ها کفایت نمی کند و تحلیل های انجام گرفته باید با حالت سه بعدی نیز صحت سنجی شود