سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار اقتصاد سلامت

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مراد نصری – کارشناس ارشد اخلاق اسلامی، سرپرست رسیدگی به اسناد پزشکی بیمه سلامت اس
قدرت زارعی – کارشناس علوم اجتماعی، کارشناس اعتبار بخشی و امور قراردادهای نظارت و ا

چکیده:

دارو کالایی استراتژیک در بازار سلامت است که سهم عمده ای از هزینه های سلامت وGDPهر کشور را به خود اختصاص می دهد خرید داروها اغلب به دلیل ناکارآمدی در تولید، تهیه و تدارک، ذخیره سازی و توزیع ارزبر بوده و باعث استهلاک در هزینه های بخش سلامت می شوند. مقاله حاضر از نوع مطالعات میدانی و مقایسه ای است که تأیید دارو به دو روش سیستمی و اینترنتی در سه ماهه تابستان ۰۹ و ۰۱ و تأثیر آنها بر اقتصاد سلامت را بهصورت سرشماری مورد مطالعه قرار داده است. در سه ماهه تابستان ۱۹۰۹ جمعاً تعداد ۴۷۸ نسخه برای تأیید به اداره بیمه سلامت استان ایلام و ادارات تابعه در شهرستانها مراجعه نموده اند. نتایج بررسی نشان داد در تابستان ۰۱در داروخانه های طرف قرارداد اداره کل بیمه سلامت در سطح استان جمعاً ۷۰۹ نسخه به صورت الکترونیک توسطمتصدیان داروخانه ها تأیید شده است مقایسه این آمار با آمار مشابه در سال ۰۹ نشان می دهد که ۷۰۹ نفر از مراجعین اداره کل کاسته شده است. داده ها حاکیست واگذاری تأیید دارو به داروخانه ها باعث افزایش غیر معقول درفراوانی نسخ تأییدی نشده است و کاهش تقریباً ۰% هم در فراوانی نسبی را نیز به دنبال داشته است. از عوارض تأیید سیستمی دارو در اداره کل بیمه سلامت، شلوغی اداره، نارضایتی مردم، هزینه فرصت، هزینه تردد، افزایش بارترافیک، افزایش مصرف سوخت، نارضایتی داروخانه ها و شرکای اجتماعی و ادارات بیمه گذار و … را می توان نامبرد.مقایسه این آمار با آمار مشابه در سال ۰۹ نشان می دهد که ۷۰۹ نفر از مراجعین اداره کل کاسته شده است به تبع آن ۷۰۹ سفر درون شهری برای تأیید دارو انجام نشده است ترافیک و سوخت ۷۰۹ سفر صرفه جوئی و به همین میزان نیز از اتلاف وقت بیمه شدگان جلوگیری شده است