سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

حفصه بلوکی – کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
قدرت اله طالب نیا – دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

چکیده:

این پژوهش نسبتهای گردش وجوه نقد شرکتهای صنایع داروسازی، خودروسازی، صنایع سیمان و صنایع غذایی را قبل و بعد ازاجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مورد بررسی قرارداده است. جهت دستیابی به این هدف، داده های ۷۹ شرکت در یک دوره ۶ ساله ( ۳ سال قبل و ۳ سال بعد از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده) با استفاده از آزمون مقایسه زوجی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحقیق حاکی از این مطلب است که در سطح اطمینان ۹۵ % و در هر ۴ صنعت نسبتهای گردش وجوه نقد عملیاتی، نسبت پوشش بهره نقدی، نسبت مخارج سرمایه ای، نسبت کیفیت فروش و نسبت کیفیت سود بعد از اجرای قانون نسبت به قبل از اجرای آن تفاوت معنی داری نداشته است. اما نسبت گردش وجوه نقد عملیاتی فقط در صنعت سیمان، پس از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده،تفاوت معنی داری وجود داشته است. این نسبت کاهش یافته است