سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

المیرا فرخی – دانشجوی کارشناسی ارشد میکروبیولوژی
آرش چایچی نصرتی –
سیدحامد شیرازی بهشتی ها –

چکیده:

هدف از این تحقیق تعیین الگوی مقایسه ای اندازه توکسین زایی درآسپرژیلوس های بومزاد شمال ایران است آفلاتوکسین B1 خطرناک ترین شکل آفلاتوکسین است که باعث سرطان کبد می شود نمونه ها از مراکز کشت و فراوری شمال ایران جمع آوری و دربسترهای پنج گانه CYA ، YES ، MEA ، SYES و OA ایزوله و شناسایی شدند زیرگونه های Wentii,Flavi,Nigri, Circumdati, Candidi برای انگیزش توکسین زایی و اندازه یگری دربسترهای سه گانه CGM/CM/DRYE کشت داده شدند سپس از آنها عصاره محیط رشد تهیه شد و اندازه ی آفلاتوکسین وارد شده به محیط کشت به روشالایزای MEZ CZ سنجیده شد. بیشترین نمونه ها بین کشتزارها و کارخانجات مربوط به شرق گیلان میب اشد بین میزان سم برحسب بخش و گونه و میزان آفلاتوکسین دربیومس سلولی و محیط کشت اختلاف معناداری وجود دارد.