سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی آسیب شناسی مسائل جوانان

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید عسگری – استادیار گروه روانشناسی دانشگاه رازی
علی زکی یی – دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده:

افسردگی یکی ازاختلالات شایعی است که درمیان تمام اقشار جامعه کم و بیش دیده میشود منبع کنترل بیانگر اعتقاد فرد به توانایی ها و استعدادهای درونی درحل مساله و یاعتقاد به شانس و عوامل قدرتمند بیرونی و درنتیجه برخرود منفعلانه با شرایط محیط یاست هدف ازاین پژوهش بررسی مقایسه افسردگی و منبع کنترل دردانشجویان باتوجه به عامل جنسیت و زندگی درخوابگاه درمیاندانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه بود به همین منظور ۱۲۰نفر ازدانشجویان ۶۰دختر و ۶۰پسر بصورت نمونه دردسترس انتخاب شدند از این تعداد نیمی ساکن خوابگاه های وابسته به دانشگاه بودندو نیمدیگر با خانواده خود زندگی میکردند ابزارهای این پژوهش پرسشنامه افسردگی بک و منبع کنترل راتر بود طرح پژوهش حاضرعلی مقایسه ای بود و برای تجزیه و تحلیل داده ها ازشاخصهای آماری میانگین انحراف استاندارد و tگروه های مستقل استفاده شد. میتوان نتیجه گرفت که عامل جنسیت درافسردگی دانشجویان موثر نیست و زندگی درخوابگاه باعث افسردگی دردانشجویان نمی شود.