سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مریم عامری – دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد
مهرداد لاهوتی – عضو هیئت علمی دانشکده علوم پایه دانشگاه فردوسی مشهد
عبدالرضا باقری – عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
احمد شریفی – عضو هیئت علمی گروه فناوری کشت بافت و ازدیاد گیاهان جهاد دانشگاهی مشهد

چکیده:

سالانه میلیون ها تن هندوانه (Citrullus lanatus) در اثر تنش های زیستی و غیر زیستی در مزارع از بین می روند. بهره گیری از مهندسی ژنتیک د رارقام هندوانه جهت کسب مطلوبی مثل مقاومت به بیماری از ارزش بالایی برخوردار است و تراریزش گیاهان این امکان را به وجود می آورد تا بتوان صفات مفید را به این گیاه انتقال داد. آزمایشی به منظور تهیه محیط کشت مناسب بازاریابی مستقیم هندوانه انجام شد. بدین منظور پس از تهیه ریز نمونه گره از گیاهچه های استریل، در محیط کشت MS حاوی BA و Kin با غلظت های ۰/۵ و ۱/۵ و ۲/۵ میلی گرم در لیتر قرار داده و پس از یک ماه ارزیابی رشد صورت گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که شرایط هورمونی مختلف اثر معنی داری بر بازاریابی مستقیم هندوانه غلظت داشته است. بطوریکه BA اثر بهتری د رافزایش تعداد ساقه نسبت به Kin نشان داد و افزایش غلظت BA نیز تا ۱/۵ میلی گرم در لیتر باعث افزایش ساقه زایی بیشتری شد. از طرفی Kin اثر بارزی در طویل سازی میان گره ها داشت (۰/۰۱≥P). بیشینه ساقه در غلظت ۱/۵ میل یگرم در لیتر BA و بهینه رشد میان گره ها نیز در غلظت ۰/۱ میلی گرم در لیتر Kin صورت گرفت.