سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای سلامت زنان

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فاطمه شبیری – عضو مرکز تحقیقات مراقبت های مادروکودک استادیار گروه مامایی دانشگاهع
فاطمه زراعتی – دانشیارگروه فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی همدان
منصور نظری – استادیار گروه انگل شناسی دانشگاه علوم پزشک یهمدان

چکیده:

قاعدگی دردناک Dysmenorrhea تقریبا در ۵ درصد از زنان دارای دوره های قاعدگی منظم دیده می شود روشهای درمانی متفاوتی مطرح است و انتخاب داروهایی با عوارض جانبی کمتر ترجیح داده می شود هدف مطالعه حاضر مقایسه ی اثر فراورده های گیاهی فنلین با مفنامیک اسید بردیسنمورهی اولیه در دانشجویان مونث دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال ۸۹-۸۸ بوده است. این مطالعه بصورت کارآزمایی بالینی دو سوکور در سال ۸۹-۸۸ برروی ۷۵ دانشجوی دارای دیسمنوره اولیه متوسط تا شدید در دانشگاه علوم پزشکی همدان انجام شد افراد بطور تصادفی در سه گروه دریافت کننده قطره فنلین، کپسول مفنامیک اسید و قطره پلاسیبو قرارگرفتند. شدت دیسمنوره با استفاده از ابزار سنجش شدت درد در مدت یک سیکل قبل و دو سیکل بعد از مصرف دارو مورد بررسی قرارگرفت.