سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا عسگری – دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم و صنایع چوب و کاغذ
محمدجواد سپیده دم – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
احمد جهان لتیباری – دانشیاران گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
وحیدرضا صفدری –

چکیده:

دراین کارپژوهشی اثر افزودن نانولوله کربن تک دیواره و چنددیواره برمقاومت به ضربه تغییر طول کششی و سختی چندسازه چوب پلاستیک ساخته شده از پلی پروپیلن و الیاف بازیافتی کارتن کنگره ای مورد بررسی قرارگرفته و با هم مقایسه شده است از الیاف بازیافتی کارتن کنگره ای درمقدار ثابت ۳۰ درصد و پلی پروپیلن مالئیک دار شده به مقدار ثابت ۳% به عنوان عامل سازگار کننده استفاده شدها ست نانولوله کربن درسطح ۱و۲و۴ درصد برمبنای وزن چندسازه استفاده شده است برای اختلاط مواد از دستگاه مخلوط کن داخلی استفاده شدو ساخت نمونه های آزمونی توسط یک دستگاه تزریق قالبی انجام شده است نتایج نشانمیدهد که بیشترین مقدار مقاومت به ضربه با افزودن نانولولهکربن تک دیواره به ترکیب چندسازه درسطح ۱% بدست آمده است و بیشترین تغییر طول چندسازه ها که دراثر اعمال نیروی کششی درآنها ایجاد شده به چندس ازه ای که دارای ۲% نانولوله کربن تکدیواره درترکیب خود بودها ست مربوط می شود همچنین سختی چندسازه ها با افزایش مقدار نانولوله کربن افزایش یافت و بیشترین مقدار سختی با افزودن ۴% نانولوله کربن تک دیواره به ترکیب چند سازه به دست آمده است.