سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حامد اعلمی فر – گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه
ناصر آق – پژوهشکده آرتمیا و جانوران آبزی دانشگاه ارومیه
رضا ملک زاده – پژوهشکده آرتمیا و جانوران آبزی دانشگاه ارومیه

چکیده:

در این مطالعه اثرات شوری های مختلف ( ۱۲۰ ،۸۰ و ۱۵۰ قسمت در هزار) بر درصد بقاء و میزان رشد دو جمعیت ازآرتمیاهای بومی ایران (آرتمیاهای بکرزای، تالاب گاوخونی اصفهان و برکه های اطراف دریاچه ی ارومیه) انجام گرفت.حاصل، با سه تکرار ۲۰۰ تایی در سه شوری فوق وارد Ι برای این منظور بعد از تفریخ سیست های آرتمیا، لاروهای اینستار شدند. آرتمیاها طبق جدول غذادهی استاندارد غذادهی شدند. در روزهای ۲۰ ،۱۷ ،۱۴ ،۱۱ ،۸ و ۲۳ پرورش با توجه بهتعداد آرتمیاهای باقیمانده نسبت به آرتمیاهای روز اول پرورش، درصد بقای آنها در شوری های مختلف محاسبه گردید.میزان رشد آرتمیاها (طول بدن از چشم میانی تا انتهای بندشکمی) نیز در روزهای ۲۰ ،۱۷ ،۱۴ ،۱۱ ،۸ و ۲۳ پرورش توسط میکروسکوپ مجهز به میکرومتر چشمی اندازه گیری شده و نتایج حاصل از نظر آماری مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج بدست آمده نشان می دهد که درصد بقای هر دو جمعیت آرتمیا با افزایش شوری کاهش می یابد. نتایج نشان می دهد که میزان رشد هر دو جمعیت آرتمیا با افزایش شوری کاهش می یابد و در تمام سطوح مختلف شوری، آرتمیای گاوخونی رشدکمتری نسبت به آرتمیای برکه ها دارد